الهی! دلی ده که در حرص و آز بر ما باز نشود و قناعتی ده که چشم امید ما جز به روی تو باز نشود. الهی! دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. الهی! تحقیقی ده که از دنیا بیزار شویم و توفیقی ده که در دین استوار شویم!
منبع : یاد تومناجات
برچسب ها : الهی